Автоматска транскрипција помеѓу сите учесници во разговор со Group Transcribe

-

За време на одредени состаноци, интервјуа или разговори транскципцијата знае да биде исклучително корисна. Неместо постојано „фаќање“ белешки или снимање на целиот разговор од едно лице, Group Transcribe врши транскрипција во реално време директно до телефоните на учесниците во разговорот.

Паралелно со ова, можете да повикувате и други луѓе да се приклучат на состанокот и да бидат вклучени во транскрипцијата преку споделување (QR) код. Целата транскрипција може да биде сочувана доколку се јави некоја идна потреба за неа. Истата може да биде и споделена со кого било.

Group Transcribe препознава и преведува разговори во 37 јазици и особено се истакнува како корисна и за оние лица кои не слушаат добро. Инаку, оваа апликација произлегува од Microsoft Garage, оддел од компанијата во која вработените си работат на лични проекти.

The post Автоматска транскрипција помеѓу сите учесници во разговор со Group Transcribe appeared first on IT.mk.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *